Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation
CEMHTI - UPR3079 CNRS

utilisateur non identifié  |   Login

View CEMHTI Publication

Return to publication search...
2019

ACL
doi
HAL

Ting Zhu, Ping Hu, Xuanpeng Wang, Zhenhui Liu, Wen Luo, Kwadwo Asare Owusu, Weiwei Cao, Changwei Shi, Jiantao Li, Liang Zhou, Liqiang Mai, 'Realizing Three-Electron Redox Reactions in NASICON-Structured Na3MnTi(PO4)3 for Sodium-Ion Batteries', Adv. Energy Mat. 9 1803436 (2019) doi:10.1002/aenm.201803436